Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ελ.Συνδ.Υ/Β

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα σωματεία .

Ιδρύθηκε το 1981 με την υπ αριθ. 3212/81 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ.4420/2-12-88  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  εγκρίνεται τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού και ο τίτλος τροποποιείται σε « ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ.7040/2005 από 29 ΔΕΚ 2005 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και η επωνυμία του γίνεται « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ. 485/29-07-2022 του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του παρόντος Καταστατικού .

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα σωματεία .

Τα μέλη του Ελ.Συνδ.Υ/Β διακρίνονται σε Τακτικά , Πάρεδρα και Επίτιμα.

Σκοπός

του

Ελ.Συνδ.Υ/Β

Ο Σκοπός ίδρυσης του Ελ.Συνδ.Υ/Β είναι :

 • Η διατήρηση και προβολή των παραδόσεων και της ιστορίας των Ελληνικών Υποβρυχίων.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω  σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των πτυχιούχων τηςΣχολής Υποβρυχίων  του ΠΝ που ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αποστρατεία ή σε Π.Δ.
 •  Η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των  μελών.
 • Η παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα  μελή μας.
 • Η ανάταση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμών σε όσους υπηρέτησαν στα Ελληνικά
 • Υποβρύχια, έδρασαν ή απωλέσθησαν σε καιρό πολέμου.
 • Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών και Επετείων και επετείων μνήμης.
 • Έκδοση ενημερωτικών και πληροφοριακών εντύπων.
 • Ίδρυση και λειτουργία  εντευκτηρίου.
 • Δημιουργία Ιστορικού αρχείου (φωτογραφίες – αντικείμενα – γραπτά κείμενα).
 • Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών και συμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις τους.

Διοίκηση

        &

Οργάνωση

Ο Ελ.Συνδ.Υ/Β  διοικείται από το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος.
Για την λειτουργία των υπηρεσιών του Ελ.Συνδ.Υ/Β  χρησιμοποιείται  εθελοντική εργασία των μελών του Δ.Σ. και των μελών του συνδέσμου μας.

Για νομοθετικά θέματα, μισθώσεις, δικαστικές προσφυγές κ.λ.π., προσλαμβάνεται  δικηγόρος επί αμοιβή.

Κατωτέρω γνωρίζεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελ.Συνδ.Υ/Β. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 13ης Μαρτίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα (Ημερομηνία συγκρότησης Νέου ΔΣ/Ελ.Συνδ.Υ/Β 17ης Μαρτίου 2022 το Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του ):

 • Παναγιώτης  Ραδίτσας               Πρόεδρος
 • Ευστράτιος Μπαϊρλής                Α’ Αντιπρόεδρος
 • Ραδάμανθυς  Φουντουλάκης     B’ Αντιπρόεδρος – Έφορος Δημοσίων                                                             Σχέσεων,Εθιμοτυπίας
 • Μιχαήλ    Πρωιμάκης                   Γενικός Γραμματέας
 • Κωνσταντίνος  Γεωργόπουλος    Ταμίας
 • Αθανάσιος Καπετάνιος               Μέλος – Βοηθός ταμίας
 • Γεώργιος Στεφόπουλος                Μέλος – Υπεύθυνος ιστορικού αρχείου Υ/Β
 • Δημήτριος Δαριβέρης                  Μέλος – Υπεύθυνος Ιστοσελίδας                                                                                                              Ελλ.Συνδ.Υ/Β
 • Γεώργιος  Λιαπής                          Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και λήγει έως την 31-3-2025.

Το ΔΣ για την θέση του Υπεύθυνου τύπου όρισε το μέλος του Ελλ.Συνδ.Υ/Β Χαράλαμπο Γιακουβάκη

Οικονομικοί

Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι του συνδέσμου μας προέρχονται:

 • Εκ των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθοριζομένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως της  Γενικής συνέλευσης  κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ελ.Συνδ.Υ/Β. (20 ευρώ ετησίως).
 • Έκτακτοι πόροι είναι , οι δωρεές , τα κληροδοτήματα οι τόκοι κεφαλαίων ως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο

Για ενημέρωση όσων επιθυμούν δύναται  να  καταθέτουν την ετήσια συνδρομή τους και μέσω Internet Banking στον  λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ και με αριθμό λογ. IBAN GR 6901720350005035026963601 στην Τράπεζα Πειραιώς.