1981

Καταστατικό

Πρόλογος

Με την υπ αριθ. 3212/81 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η σύσταση Σωματείου με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ». Το πρώτο Καταστατικό υπογράφεται από πενήντα (50) ιδρυτικά μέλη.

Με την υπ αριθ.4420/2-12-88 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού και ο τίτλος τροποποιείται σε « ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ.7040/2005 από 29 ΔΕΚ 2005 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και η επωνυμία του γίνεται « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ. 485/29-07-2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του παρόντος Καταστατικού και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 10841.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο  1ο    :   Ονομασία – Έδρα.

Άρθρο 2ο     :   Σκοπός του Συνδέσμου.

Άρθρο 3ο    :   Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

Άρθρο 4ο     :   Μέλη

Άρθρο 5ο     :   Διάκριση μελών.

Άρθρο 6ο    :   Τακτικά μέλη.

Άρθρο 7ο     :   Οικονομικές υποχρεώσεις μελών.

Άρθρο 8ο    :   Διαγραφή μελών.

Άρθρο 9ο     :   Δικαιώματα Τακτικών, Πάρεδρων και Επιτίμων μελών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’.   Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 10ο  :   Σύγκλιση και διενέργεια των Συνελεύσεων .

Άρθρο 11ο  :   Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο  :   Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’.   Αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13ο  :   Αρχαιρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’.   Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο  :   Σύνθεση του ΔΣ.

Άρθρο 15ο  :   Συνεδριάσεις και Πρακτικά.

Άρθρο 16ο  :   Διοίκηση του Συνδέσμου.

Άρθρο 17ο  :   Αντικατάσταση μελών του ΔΣ.

Άρθρο 18ο  :   Πρόεδρος.

Άρθρο 19ο  :   Γενικός Γραμματεύς.

Άρθρο 20ο   :   Ταμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Ελεγκτική Επιτροπή. 

Άρθρο  21ο  :   Καθήκοντα  Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’.   Πόροι του Συνδέσμου.

Άρθρο  22ο  :   Έσοδα.

Άρθρο  23ο  :   Διαχειριστική περίοδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η’.  Διάλυση Συνδέσμου.

Άρθρο  24ο  :   Διάλυση Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ’. Τελικές διατάξεις.

Άρθρο  25ο  :   Μη προβλέψιμα.

Άρθρο  26ο  :   Τροποποίηση.

Άρθρο  27ο  :   Σφραγίδα του Συνδέσμου.

Άρθρο  28ο  :   Σήμα του Συνδέσμου.

Άρθρο  29ο  :   Δελτία αναγνώρισης.

Άρθρο  30ο  :   Μη προβλεπόμενες διατάξεις.

Άρθρο  31ο  :   Τελικό Άρθρο.

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του συνδέσμου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ», που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.

Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο  1ο 

Ονομασία – Έδρα 

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ», με έδρα την Αθήνα.

Τίτλος του Συνδέσμου εις την Αγγλική : « HELLENIC SUBMARINERS’ ASSOCIATION».

Άρθρο 2ο  

Σκοπός του συνδέσμου

α.-   Η διατήρηση και προβολή των παραδόσεων και της ιστορίας  των Ελληνικών  Υποβρυχίων.

β.-   Η διατήρηση και η περαιτέρω  σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των  πτυχιούχων της Σχολής Υποβρυχίων του ΠΝ που ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αποστρατεία ή σε Πολεμική Διαθεσιμότητα.

γ.-   Η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των  μελών.

δ.-   Η παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα  μελή μας.

ε.-   Η ανάταση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Άρθρο 3ο 

 Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου 

Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :

α.-  Διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμών σε όσους υπηρέτησαν  στα Ελληνικά Υποβρύχια, έδρασαν ή απωλέσθησαν σε καιρό πολέμου.

β.-  Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

γ.-  Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών και Επετείων και επετείων μνήμης.

δ.-  Έκδοση ενημερωτικών και πληροφοριακών εντύπων.

ε.-   Ίδρυση και λειτουργία  εντευκτηρίου.

στ.- Δημιουργία Ιστορικού αρχείου (φωτογραφίες – αντικείμενα – γραπτά κείμενα).

ζ.-   Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών και  συμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις τους.

Ρητά σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε κομματική/πολιτική και συνδικαλιστική τοποθέτηση και εκδήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

Άρθρο 4ο

 Μέλη 

Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της για τα προαναφερόμενα αδικήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά, Πάρεδρα και Επίτιμα.

Άρθρο 5ο 

Διάκριση  μελών

α.-Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι «Υ» της Σχολής  Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε ευρίσκονται σε αποστρατεία είτε σε ενέργεια, είτε σε Πολεμική Διαθεσιμότητα.

β.- Ως Πάρεδρα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα  οποία επιθυμούν να βοηθούν τον Σύνδεσμο εις την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε  πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του ΔΣ και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και  εκλέγεσθαι.

γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως  του Διοικητικού Συμβουλίου τα φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία προσέφεραν  εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν και συνεισέφεραν δια τη επίτευξη των σκοπών και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής, ούτε και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα λόγου κατά τις συνελεύσεις.

Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την αποστολή ενός ειδικού εντύπου Διπλώματος το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 6ο

Τακτικά μέλη

Δια να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ εις την οποία να δηλώνει ότι :

α.-  Είναι πτυχιούχος «Υ» της Σχολής Υποβρυχίων του ΠΝ.

β.-  Ευρίσκεται εν αποστρατεία ή εν ενεργεία ή Πολεμική Διαθεσιμότητα.

γ.-  Επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος του Συνδέσμου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Δ.Σ εις την πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για την αποδοχή ή όχι της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται την αίτησης εγγραφής, το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο μέσα σε είκοσι το πολύ ημέρες να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο εγγράφως τους λόγους που δεν έγινε δεκτή η αίτησής του. Στην παραπάνω περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την απόρριψη της αίτησής του. Η Γ.Σ αυτή αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο όποτε το επιθυμήσει αφού πρώτα υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το Μητρώο μελών.

Κάθε μέλος που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου.

Στον περιορισμό της πιο πάνω παραγράφου 1α  δεν υπάγονται τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου.

  Άρθρο 7ο 

Οικονομικές υποχρεώσεις μελών

Τα Τακτικά και τα Πάρεδρα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εις το Ταμείο       του Συνδέσμου τα παρακάτω :

α.-  Εφάπαξ, εισφορά ως δικαίωμα  εγγραφής (επέχουσα  θέση  ετήσιας συνδρομής του          έτους εγγραφής).

β.-  Ετήσια συνδρομή, και

γ.-  Τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που θα ορισθούν από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ)  για την  επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει  ο Σύνδεσμος.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) καθορίζονται από την Γ.Σ.

Άρθρο 8ο 

Διαγραφή μελών

α.-  Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του  Συνδέσμου ή παρεμβάλει προσκόμματα εις την   εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ ή η διαγωγή  του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και τα  συμφέροντα του Συνδέσμου, καλείται σε έγγραφη αιτιολόγηση της συμπεριφοράς  ή  ενεργειών του μέσα  σε προθεσμία τριάντα ημερών (30). Εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχειά, διαγράφεται από μέλος  σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και η διαγραφή του τελεί  υπό  έγκριση της πρώτης μετά ταύτα ΓΣ ή έκτακτης ΓΣ. Εάν  δεν υποβληθεί έγγραφη  αιτιολόγηση ως ανωτέρω  το ΔΣ  αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.

 β.-  Κάθε μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση  των  οικονομικών του υποχρεώσεων (ετήσια συνδρομή) προς το Σύνδεσμο, καλείται να τις εκπληρώσει  εντός  δίμηνης προθεσμίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, τότε το  ΔΣ αναστέλλει την ιδιότητά του ως τακτικό μέλος μέχρι τακτοποίησης των υποχρεώσεων του.

γ.-  Κάθε μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του (ετήσια συνδρομή) δύο (2) συνεχόμενα έτη  διαγράφεται αυτοδικαίως από μέλος του Ελληνικού        Συνδέσμου Υποβρυχίων χωρίς να υπάρχει ανάγκη έγκρισης της ΓΣ.

Άρθρο 9ο 

Δικαιώματα Τακτικών, Πάρεδρων και Επιτίμων μελών

Τα Τακτικά μέλη, τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις ΓΣ είναι δε ταμειακώς εντάξει (να έχουν ταχτοποιήσει  τις οικονομικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8β για τα προηγούμενα έτη ) έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ, να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.   Δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος, στις Γενικές Συνελεύσεις όπου να ελέγχουν τις πράξεις του ΔΣ να έχουν δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία και που αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου και τέλος να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)

Τα  Πάρεδρα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.

Τα Επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις Γενικές Συνελεύσεις να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.)

Άρθρο 10ο 

Σύγκλιση και διενέργεια των συνελεύσεων

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου διακρίνονται  σε Τακτικές και Έκτακτες.

Οι Τακτικές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, ενώ οι Έκτακτες εφ όσον:

α.-  Κριθούν απαραίτητες κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ.

β.-  Ζητηθούν ομόφωνα από την Ε.Ε. σχετικά με οικονομική παράβαση.

γ.-  Ζητηθούν από το ένα δέκατο (1/10) των Ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών, με αίτηση

τους προς το Δ.Σ. στην όποια να αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να λάβει απόφαση σύγκλυσης της Έκτακτης Γ.Σ. εντός 15 ημερών. Η ημερομηνία σύγκλισης και τέλεσης της Ε.Γ.Σ θα πρέπει να ορισθεί εντός τριμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η ανακοίνωση σύγκλισης της Ε.Γ.Σ θα πρέπει να γίνει τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία και να έχει θέμα μόνο αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Οι Γ.Σ. ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των Ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών.

Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται και συνεδριάζει μετά οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό Ταμειακώς εντάξει παρόντων Τακτικών μελών.

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία των μελών, την παράταση της θητείας του Δ.Σ. κατά μέγιστο ένα χρόνο, για συγκεκριμένους λόγους μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Για την λήψη όμως σοβαρών αποφάσεων όπως η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συνδέσμου κ.λ.π. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα (50%+1) από τα Ταμειακώς εντάξει Τακτικά μέλη και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

   Άρθρο 11ο

   Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η ΓΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρο οι δε προσκλήσεις υπογράφονται και από τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει δε να έχουν σταλεί στα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της συνέλευσης. Στην πρόσκληση γράφονται με λεπτομέρεια ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται και εις τα γραφεία του Συνδέσμου και να δημοσιευθεί σε μία ή και περισσότερες εφημερίδες της έδρας του Συνδέσμου, ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 12ο 

Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Τακτική Γ.Σ, το Δ.Σ λογοδοτεί στα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης, διαβάζεται ο απολογισμός και ισολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου, όπως επίσης και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η ΓΣ αποφαίνεται σε αυτούς, εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της νέας διαχειριστικής περιόδου και τελικά απαλλάσσει ή όχι το απερχόμενο ΔΣ από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’ 

Αρχαιρεσίες 

Άρθρο  13ο 

Αρχαιρεσίες

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες δύναται να γίνει είτε δια φυσικής παρουσίας είτε με ηλεκτρονική ή επιστολική  ψήφο. Η διαδικασία της επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα εγκρίνεται από την ΓΣ του προηγουμένου χρόνου των αρχαιρεσιών.

Στις  Τακτικές Γ.Σ. και προ κάθε άλλης διαδικασίας, εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος θα διευθύνει τις διαδικασίες.

Οι έκτακτες Γ.Σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Εκλέγονται εννέα (9) μέλη δια το Δ.Σ και τρία (3) μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Εις τις αρχαιρεσίες θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι μια εβδομάδα το πολύ προ της Γ.Σ., με την διευκρίνιση είτε «Για το Δ.Σ.» είτε «Για την Ε.Ε.».

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας εκλέγεται με φανερή επιλογή, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, και ακολούθως τοποθετεί την ψηφοδόχο, ελέγχει ότι είναι κενή, και την διατηρεί υπό συνεχή έλεγχο μέχρι πέρατος της ψηφοφορίας.

Τα Τακτικά μέλη προσέρχονται στην κάλπη, όπου γίνεται έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής τους και των τυχών εξουσιοδοτήσεων τις οποίες καταθέτουν μαζί με το αποδεικτικό της ταυτότητός τους, και λαμβάνουν ισάριθμα έντυπα και άλλα τόσα λευκά ψηφοδέλτια. Στα έντυπα ψηφοδέλτια μπορούν να μπουν μέχρι εννέα (9) σταυροί για τα μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) σταυροί για τα μέλη της Ε.Ε. Οποιαδήποτε άλλη εγγραφή επί του ψηφοδελτίου το καθιστά άκυρο.

Κατά την ρίψη των ψηφοδελτίων στην ψηφοδόχο ελέγχεται ο αριθμός τους και επιστρέφεται το αποδεικτικό ταυτότητος στον εκλογέα χωρίς τις εξουσιοδοτήσεις.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα της κάλπης, καταμέτρηση των ψηφοδελτίων (έγκυρα – άκυρα – λευκά) και καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Από τους επιτυχόντες υποψηφίους για το Δ.Σ, οι πρώτοι εννέα (9) εκλέγονται ως Τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

Από τους επιτυχόντες υποψηφίους για την Ε.Ε. οι πρώτοι τρεις (3) εκλέγονται ως Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και οι υπόλοιποι, ως αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό το οποίο παραδίδει εις τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ο οποίος το ανακοινώνει, φροντίζει για την καταχώρησή του εις το βιβλίο πρακτικών, και τα προσυπογράφει με τον Γραμματέα της Γ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’ 

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο  14ο 

Σύνθεση του Δ.Σ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μετά από τέλεση αρχαιρεσιών που ακολουθούν από την Τακτική ή Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Μετά τη Γ.Σ. και όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες οι εκλεγέντες δια το Δ.Σ. συνέρχονται εις συνεδρίαση δια την εκλογή Προεδρείου, με την φροντίδα του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο, τους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.

Οι Αντιπρόεδροι καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δυνατόν να αναλάβουν δραστηριότητες Εφόρων και Προεδρίες Επιτροπών, ( π.χ. Διεθνών  Σχέσεων, Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Συμμετοχών σε Εορτασμούς κ.λπ.) ως και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ενώ στις δραστηριότητες αυτές δυνατόν να συμμετέχουν και αναπληρωματικά μέλη ή άλλα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο  15ο

Συνεδριάσεις και Πρακτικά 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις αυτές δεν γίνονται σε χρόνους μικρότερους των τριάντα (30) ημερών ή μεγαλύτερους των εξήντα (60) ημερών.

Εκτάκτως και για ειδικούς λόγους δυνατόν να απαιτηθεί κατά την κρίση του Προέδρου ειδική κατ’ εξαίρεση συνεδρίαση επί συγκεκριμένου θέματος.

Η πρόσκληση για κάθε συνεδρίαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και αναγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του, οι αποφάσεις δε, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο  16ο 

Διοίκηση του Συνδέσμου 

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο βάσει των νόμων και του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του, διορίζει το αναγκαίο προσωπικό για την καλή λειτουργία του Συνδέσμου, καθορίζει την αντιμισθία αυτού η οποία υποχρεωτικώς έχει γραφεί εις τον προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.

Άρθρο  17ο 

Αντικατάσταση μελών ΔΣ  

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του, εκπίπτει από την θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ που έχει παραιτηθεί.

Εάν ο πίνακας των αναπληρωματικών έχει εξαντληθεί και ο αριθμός των μελών του ΔΣ έχει μειωθεί κατά τρία (3) μέλη τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την συμπλήρωση του ΔΣ και του πίνακα των αναπληρωματικών μελών. Το ανάλογο ισχύει και για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο  18ο 

Πρόεδρος 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των Κρατικών Αρχών, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του ΔΣ.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρεί ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος και σε απουσία και αυτού ο Γενικός Γραμματεύς.

Στην περίπτωση που ο Γ. Γραμματεύς Προεδρεύει του Δ.Σ., και απαιτηθεί η υπογραφή εγγράφων, τότε αυτό πρέπει να φέρει δεύτερη υπογραφή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ.  

Άρθρο  19ο 

Γενικός Γραμματεύς 

Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το γραφείο του Συνδέσμου, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα ως και το Μητρώο Μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγραφα του Συνδέσμου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρεί τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει.

Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, το ΔΣ ορίζει γραμματέα για τη συνεδρίαση. 

Άρθρο  20ο 

Ταμίας 

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα του Συνδέσμου, τις συνδρομές/εισφορές των μελών, ως και κάθε έσοδο του Συνδέσμου και ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται με απόφαση του ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του ΔΣ και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Ο Ταμίας είναι αστικώς και ποινικώς υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή χωρίς ένταλμα πληρωμή, καταθέτει σε επίσημη Ελληνική Τράπεζα όλες τις εισπράξεις πλην του ποσού που το ΔΣ θα καθορίσει και που απαιτείται για τις τρέχουσες δαπάνες του Συνδέσμου.

Η ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Ταμία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ μέλος του ΔΣ.

Εις το τέλος κάθε έτους ο Ταμίας υποβάλλει τον απολογισμό της διαχειρίσεως.

Επίσης ενημερώνει το ΔΣ για την καθυστέρηση καταβολής των συνδρομών με ονομαστικό πίνακα.

                                                                             

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ’ 

 Ελεγκτική Επιτροπή   

 Άρθρο  21ο 

Καθήκοντα Ελεγκτικής Επιτροπής 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ, ανατίθεται στην τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του ΔΣ, επιβλέπει να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ, δικαιούται να ελέγχει το Ταμείο και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία παρουσιάζει εις την Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, και τηρεί βιβλίο πρακτικών εις το οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων ως και οι εκθέσεις της για τις Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ’ 

Πόροι του Συνδέσμου    

Άρθρο  22ο 

Έσοδα 

Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των μελών.

Έκτακτοι πόροι είναι, οι δωρεές, οι εισφορές, τα κληροδοτήματα, οι τόκοι κεφαλαίων ως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο  23ο 

Διαχειριστική περίοδος 

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η’ 

Διάλυση του Συνδέσμου 

 Άρθρο  24ο 

Διάλυση του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος διαλύεται εφ όσον τα μέλη του μείνουν ολιγότερα από δέκα (10) ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις των Νόμων λόγοι.

Τυχόν απομένουσα κινητή και ακίνητη περιουσία, ρευστοποιούνται με ανοικτές διαδικασίες, και το καθαρό χρηματικό ποσόν (Ακινήτων – Κινητών και Ταμείου) μεταβιβάζονται εις το ΠΝ ως δωρεά υπέρ Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Τ.Α.Ν.) ή δια την βοήθεια αναξιοπαθούντων οικογενειών μελών του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ’ 

Τελικές διατάξεις  

 Άρθρο  25ο 

Μη προβλέψιμα

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Αστικού Κώδικα και με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο  26ο

Τροποποίηση

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) συν ένα των ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών ως και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο  27ο 

Σφραγίδα του Συνδέσμου 

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή, φέρει περιφερειακώς τον τίτλο                 « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 1981 » και εις το εσωτερικό της το σήμα του Συνδέσμου. Εάν κριθεί σκόπιμο, δύναται να κατασκευαστεί και σφραγίδα με τον Αγγλικό τίτλο του Συνδέσμου «HELLENIC SUBMARINERS ASSOCIATION 1981».

Άρθρο  28ο 

Σήμα του Συνδέσμου

Το σήμα του Συνδέσμου είναι μεταλλικό και παριστά ένα Υποβρύχιο τύπου ΠΙΠΙΝΟΣ 1944 μέσα σε δάφνινο στεφάνι, ανοικτό εις το άνω μέρος.

Άρθρο  29ο 

Δελτία αναγνώρισης 

Το ΔΣ μπορεί να εκδίδει δελτία αναγνώρισης των μελών (ταυτότητες)

Άρθρο  30ο 

Μη προβλεπόμενες διατάξεις

Περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό  ρυθμίζονται και επιλύονται  από το Δ.Σ. εντός του πνεύματος του Καταστατικού και σύμφωνα με το Νόμο.

Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται κατά την Ετήσια Λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς επικύρωση από την Γ.Σ.

Σε περίπτωση  μη επικύρωσης, απαιτείται, Έκτακτη Γ.Σ. προς αντικατάσταση του Δ.Σ.

Άρθρο  31ο 

Τελικό άρθρο 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα 13/3/2022 από την Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Μαρτίου 2022 και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε μετά από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.