1981

Καταστατικό

Πρόλογος

Με την υπ αριθ. 3212/81 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η σύσταση Σωματείου με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ». Το πρώτο Καταστατικό υπογράφεται από πενήντα (50) ιδρυτικά μέλη.

Με την υπ αριθ.4420/2-12-88 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού και ο τίτλος τροποποιείται σε « ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Με την υπ αριθ.7040/2005 από 29 ΔΕΚ 2005 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και η επωνυμία του γίνεται « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ».

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός
Άρθρο 1º : Ονομασία – Έδρα.
Άρθρο 2º : Σκοπός του Συνδέσμου.
Άρθρο 3º: Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
Άρθρο 4º: Μέλη
Άρθρο 5º : Διάκριση μελών.
Άρθρο 6º: Τακτικά μέλη.
Άρθρο 7º : Οικονομικές υποχρεώσεις μελών.
Άρθρο 8º: Διαγραφή μελών.
Άρθρο 9º: Δικαιώματα Τακτικών και Επιτίμων μελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 10º: Σύγκλιση και διενέργεια των Συνελεύσεων .
Άρθρο 11º: Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12º: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Αρχαιρεσίες.
Άρθρο 13º: Αρχαιρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 14º: Σύνθεση του ΔΣ.
Άρθρο 15º: Συνεδριάσεις και Πρακτικά.
Άρθρο 16º: Διοίκηση του Συνδέσμου.
Άρθρο 17º: Αντικατάσταση μελών του ΔΣ.
Άρθρο 18º: Πρόεδρος.
Άρθρο 19º: Γενικός Γραμματεύς.
Άρθρο 20º: Ταμίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 21º: Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. Πόροι του Συνδέσμου.
Άρθρο 22º: Έσοδα.
Άρθρο 23º: Διαχειριστική περίοδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Διάλυση Συνδέσμου.
Άρθρο 24º: Διάλυση Συνδέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 25º: Μη προβλέψιμα.
Άρθρο 26º: Τροποποίηση.
Άρθρο 27º: Σφραγίδα του Συνδέσμου.
Άρθρο 28º: Σήμα του Συνδέσμου.
Άρθρο 29º: Δελτία αναγνώρισης.
Άρθρο 30º: Μη προβλεπόμενες διατάξεις.
Άρθρο 31º: Τελικό Άρθρο.

Καταστατικό

Του συνδέσμου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ» , που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.
Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1º 

Ονομασία – Έδρα

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ», με έδρα την Αθήνα.
Τίτλος του Συνδέσμου εις την Αγγλική : « HELLENIC SUBMARINERS’ ASSOCIATION’».

Άρθρο 2º
Σκοπός του συνδέσμου

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διατήρηση και η ακόμη περισσότερο σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των πτυχιούχων της Σχολής Υποβρυχίων του ΠΝ που ευρίσκονται σε αποστρατεία ή σε ενέργεια και η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα μελή και η ανάταση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Άρθρο 3º
Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου

Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :
α.- Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β.- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών και Επετείων και επετείων μνήμης.
γ.- Έκδοση ενημερωτικών και πληροφοριακών εντύπων.
δ.- Ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίου.
ε.- Δημιουργία Ιστορικού αρχείου (φωτογραφίες – αντικείμενα – γραπτά κείμενα).
στ.- Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών και συμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις τους.

Ρητά σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε κομματική/πολιτική και συνδικαλιστική
τοποθέτηση και εκδήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’
Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

Άρθρο 4º
Μέλη

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά , Εταιρικά και Επίτιμα.

Άρθρο 5º
Διάκριση μελών

α.- Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι « Υ » της Σχολής Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε ευρίσκονται σε αποστρατεία είτε σε ενέργεια.

β.- Ως Εταιρικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να βοηθούν τον σύνδεσμο εις την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του ΔΣ και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν και συνεισέφεραν δια τη επίτευξη των σκοπών και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής, ούτε και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν το δικαίωμα λόγου κατά τις συνελεύσεις. Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την αποστολή ενός ειδικού εντύπου Διπλώματος το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 6º
Τακτικά μέλη

Δια να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ εις την οποία να δηλώνει ότι :

α.- Είναι πτυχιούχος « Υ » της Σχολής Υποβρυχίων του ΠΝ.
β.- Ευρίσκεται εν αποστρατεία ή εν ενεργεία ή Π.Δ.
γ.- Επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος του Συνδέσμου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Το Δ.Σ εις την πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για την αποδοχή ή όχι της αίτησης . Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται την αίτησης εγγραφής , το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο μέσα σε είκοσι το πολύ ημέρες να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο εγγράφως τους λόγους που δεν έγινε δεκτή η αίτησής του. Στην παραπάνω περίπτωση , ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την απόρριψη της αίτησής του. Η Γ.Σ αυτή αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο όποτε το επιθυμήσει αφού πρώτα υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το Μητρώο των μελών και έχει εξοφλήσει τις συνδρομές που οφείλει έως την ημέρα που ζήτησε να διαγραφεί. Κάθε μέλος που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου.

Στον περιορισμό της πιο πάνω παραγράφου 1α δεν υπάγονται τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου.

Άρθρο 7º
Οικονομικές υποχρεώσεις μελών

Τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εις το Ταμείο του Συνδέσμου τα παρακάτω :
α.- Εφ άπαξ, εισφορά ως δικαίωμα εγγραφής.
β.- Ετήσια συνδρομή, και
γ.- Τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που θα ορισθούν από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ) για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) καθορίζονται από την Γ.Σ.

Άρθρο 8º
Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλει προσκόμματα εις την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καλείται σε απολογία μέσα σε εύλογο προθεσμία και εφ όσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία, διαγράφεται από μέλος σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και τελεί υπό έγκριση από την πρώτη μετά ταύτα ΓΣ. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ΔΣ αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.

Άρθρο 9º
Δικαιώματα Τακτικών, Εταιρικών και Επιτίμων μελών

Τα Τακτικά μέλη, τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις ΓΣ είναι δε ταμειακώς εν τάξει ( να έχουν καταβάλει την συνδρομή του έτους εντός του οποίου γίνεται η Γ.Σ.) δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ, να ελέγχουν τις πράξεις του ΔΣ, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) και έχουν δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία και που αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Τα Επίτιμα και Εταιρικά μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το ΔΣ και συμμετοχής στις συζητήσεις επί όλων των θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’
Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.)

Άρθρο 10º
Σύγκλιση και διενέργεια των συνελεύσεων

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Οι Τακτικές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, ενώ οι Έκτακτες εφ όσον:
α.- Κριθούν απαραίτητες κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ.
β.- Ζητηθούν ομόφωνα από την Ε.Ε. σχετικά με οικονομική παράβαση.
γ.- Ζητηθούν από το ένα δέκατο (1/10) των Ταμειακώς εντάξει μελών, με αίτηση τους προς το Δ.Σ. στην όποια να αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την ΓΣ εντός 15 ημερών, με προσκλήσεις αποστελλόμενες 30 τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης, αυτό που αναγράφεται στην αίτηση. Οι Γ.Σ. ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των Ταμειακώς εν τάξει μελών.

Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες εάν δεν παραστεί το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο των ταμειακώς εντάξει μελών. Εφ όσον δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Γ.Σ. συνεδριάζει μετά οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό Ταμιακώς εν τάξει παρόντων Τακτικών μελών.

Για την λήψη όμως σοβαρών αποφάσεων όπως η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συνδέσμου κ.λπ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 + 1) από τα Ταμειακώς εντάξει μέλη και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 11º
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η ΓΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρο οι δε προσκλήσεις υπογράφονται και από τον Γενικό Γραμματέα , πρέπει δε να έχουν σταλεί στα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της συνέλευσης. Στην πρόσκληση γράφονται με λεπτομέρεια ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται και εις τα γραφεία του Συνδέσμου και να δημοσιευθεί σε μία ή και περισσότερες εφημερίδες της έδρας του Συνδέσμου , ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 12º
Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Τακτική ΓΣ , το ΔΣ λογοδοτεί στα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης , διαβάζεται ο απολογισμός και ισολογισμός της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου , όπως επίσης και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η ΓΣ αποφαίνεται σε αυτούς , εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της νέας διαχειριστικής περιόδου και τελικά απαλλάσσει ή όχι το απερχόμενο ΔΣ από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’
Αρχαιρεσίες

Άρθρο 13º
Αρχαιρεσίες

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια , κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στις Τακτικές Γ.Σ. και προ κάθε άλλης διαδικασίας , εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος θα διευθύνει τις διαδικασίες. Οι έκτακτες Γ.Σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Εκλέγονται εννέα (9) μέλη δια το Δ.Σ και τρία (3) μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Εις τις Αρχαιρεσίες θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι μια εβδομάδα το πολύ προ της Γ.Σ. , με την διευκρίνιση είτε « Για το Δ.Σ. » είτε «Για την Ε.Ε.».

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας εκλέγεται με φανερή επιλογή , τριμελής Εφορευτική Επιτροπή , η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, και ακολούθως τοποθετεί την ψηφοδόχο , ελέγχει ότι είναι κενή , και την διατηρεί υπό συνεχή έλεγχο μέχρι πέρατος της ψηφοφορίας.

Τα Τακτικά μέλη προσέρχονται στην κάλπη , όπου γίνεται έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής τους και των τυχών εξουσιοδοτήσεων τις οποίες καταθέτουν μαζί με το αποδεικτικό της ταυτότητός τους , και λαμβάνουν ισάριθμα έντυπα και άλλα τόσα λευκά ψηφοδέλτια.

Στα έντυπα ψηφοδέλτια μπορούν να μπουν μέχρι εννέα (9) σταυροί για τα μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) σταυροί για τα μέλη της Ε.Ε. Οποιαδήποτε άλλη εγγραφή επί του ψηφοδελτίου το καθιστά άκυρο. Κατά την ρίψη των ψηφοδελτίων στην ψηφοδόχο ελέγχεται ο αριθμός τους και επιστρέφεται το αποδεικτικό ταυτότητος στον εκλογέα χωρίς τις εξουσιοδοτήσεις. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα της κάλπης , καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ( έγκυρα – άκυρα – λευκά ) και καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Από τους επιτυχόντες υποψηφίους για το Δ.Σ, , οι πρώτοι εννέα (9) εκλέγονται ως Τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Από τους επιτυχόντες υποψηφίους για την Ε.Ε. οι πρώτοι τρεις (3) εκλέγονται ως Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι υπόλοιποι , ως αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Στη συνέχεια συντάσσει Πρακτικό το οποίο παραδίδει εις τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ο οποίος το ανακοινώνει , φροντίζει για την καταχώρησή του εις το βιβλίο πρακτικών, και τα προσυπογράφει με τον Γραμματέα της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε’
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14º
Σύνθεση του Δ.Σ

Ο σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά τη Γ.Σ. και όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες οι εκλεγέντες δια το Δ.Σ. συνέρχονται εις συνεδρίαση δια την εκλογή Προεδρείου , με την φροντίδα του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο , τους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους , τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Οι Αντιπρόεδροι καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δυνατόν να αναλάβουν δραστηριότητες Εφόρων και Προεδρίες Επιτροπών , ( π.χ. Διεθνών Σχέσεων , Κοινωνικών Εκδηλώσεων , Συμμετοχών σε Εορτασμούς κ.λπ.) ως και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα , ενώ στις δραστηριότητες αυτές δυνατόν να συμμετέχουν και αναπληρωματικά μέλη ή άλλα μέλη του Συνδέσμου , εφ όσον το επιθυμούν.

Άρθρο 15º
Συνεδριάσεις και Πρακτικά

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις αυτές δεν γίνονται σε χρόνους μικρότερους των τριάντα (30) ημερών ή μεγαλύτερους των εξήντα (60) ημερών. Εκτάκτως και για ειδικούς λόγους δυνατόν να απαιτηθεί κατά την κρίση του Προέδρου ειδική κατ’ εξαίρεση συνεδρίαση επί συγκεκριμένου θέματος.

Η πρόσκληση για κάθε συνεδρίαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα , και αναγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του , οι αποφάσεις δε , λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων , σε ισοψηφία δε , υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16º
Διοίκηση του Συνδέσμου

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο βάσει των νόμων και του Καταστατικού , διαχειρίζεται την περιουσία του , διορίζει το αναγκαίο προσωπικό για την καλή λειτουργία του Συνδέσμου , καθορίζει την αντιμισθία αυτού η οποία υποχρεωτικώς έχει γραφεί εις τον προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.

Άρθρο 17º
Αντικατάσταση μελών ΔΣ

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του, εκπίπτει από την θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ που έχει παραιτηθεί.

Εάν ο πίνακας των επιλαχόντων έχει εξαντληθεί και ο αριθμός των μελών του ΔΣ έχει μειωθεί κατά τρία (3) μέλη τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση , για την συμπλήρωση του ΔΣ και του πίνακα των αναπληρωματικών μελών. Το ανάλογο ισχύει και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18º
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των Κρατικών Αρχών , συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ , υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής , ως και τα πρακτικά του ΔΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληροί ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος και σε απουσία και αυτού ο Γενικός Γραμματεύς.

Στην περίπτωση που ο Γ. Γραμματεύς Προεδρεύει του Δ.Σ., και απαιτηθεί η υπογραφή εγγράφων , τότε αυτό πρέπει να φέρει δεύτερη υπογραφή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ.

Άρθρο 19º
Γενικός Γραμματεύς

Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το γραφείο του Συνδέσμου , φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα ως και το Μητρώο Μελών , συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών , συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγραφα του Συνδέσμου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληροί τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει. Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα , το ΔΣ ορίζει γραμματέα για τη συνεδρίαση.

Άρθρο 20º
Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία , εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα του Συνδέσμου , τις εισφορές των μελών , ως και κάθε έσοδο του Συνδέσμου και ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται με απόφαση του ΔΣ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του ΔΣ και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Ο Ταμίας είναι αστικώς και ποινικώς υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή χωρίς ένταλμα πληρωμή , καταθέτει σε επίσημη Ελληνική Τράπεζα όλες τις εισπράξεις πλην του ποσού που το ΔΣ θα καθορίσει και που απαιτείται για τις τρέχουσες δαπάνες του Συνδέσμου. Η ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Ταμία ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ .μέλος του ΔΣ. Εις το τέλος κάθε έτους ο Ταμίας υποβάλλει τον απολογισμό της διαχειρίσεως. Επίσης ενημερώνει το ΔΣ για την καθυστέρηση καταβολής των συνδρομών με ονομαστικό πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ’
Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 21º
Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ , ανατίθεται στην τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του ΔΣ , επιβλέπει να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ , δικαιούται να ελέγχει το Ταμείο και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία παρουσιάζει εις την Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της , και τηρεί βιβλίο πρακτικών εις το οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων ως και οι εκθέσεις της για τις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ’
Πόροι του Συνδέσμου

Άρθρο 22º
Έσοδα

Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι , οι δωρεές , τα κληροδοτήματα οι τόκοι κεφαλαίων ως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 23º
Διαχειριστική περίοδος

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η’
Διάλυση του Συνδέσμου

Άρθρο 24º
Διάλυση του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος διαλύεται εφ όσον τα μέλη του μείνουν ολιγότερα από δέκα (10) ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις των Νόμων λόγοι. Τυχόν απομένουσα κινητή και ακίνητη περιουσία , ρευστοποιούνται με ανοικτές διαδικασίες , και το καθαρό χρηματικό ποσόν ( Ακινήτων – Κινητών και Ταμείου ) μεταβιβάζονται εις το ΠΝ ως δωρεά υπέρ Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Τ.Α.Ν.) ή δια την βοήθεια αναξιοπαθούντων οικογενειών μελών του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ’
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 25º
Μη προβλέψιμα

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό , ρυθμίζεται σύμφωνα μετον Αστικού Κώδικα και με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 26º
Τροποποίηση

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) συν ένα των ταμειακώς εν τάξει μελών ως και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 27º
Σφραγίδα του Συνδέσμου

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή , φέρει περιφερειακώς τον τίτλο « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 1981 » και εις το εσωτερικό της το σήμα του συνδέσμου. Εάν κριθεί σκόπιμο , δύναται να κατασκευαστεί και σφραγίδα με τον Αγγλικό τίτλο του Συνδέσμου « HELLENIC SUBMARINERS ASSOCIATION 1981 ».

Άρθρο 28º
Σήμα του Συνδέσμου

Το σήμα του Συνδέσμου είναι μεταλλικό και παριστά ένα Υποβρύχιο τύπου ΠΙΠΙΝΟΣ 1944 μέσα σε δάφνινο στεφάνι , ανοικτό εις το άνω μέρος.

Άρθρο 29º
Δελτία αναγνώρισης

Το ΔΣ μπορεί να εκδίδει δελτία αναγνώρισης των μελών (ταυτότητες)

Άρθρο 30º
Μη προβλεπόμενες διατάξεις

Περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται / επιλύονται από το Δ.Σ. εντός του πνεύματος του Καταστατικού και σύμφωνα με το Νόμο. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται κατά την Ετήσια Λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς επικύρωση από την Γ.Σ. Σε περίπτωση μη επικύρωσης , απαιτείται , Έκτακτη Γ.Σ. προς αντικατάσταση του Δ.Σ.

Άρθρο 31º
Τελικό άρθρο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα 26/2/2005 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου 2005 και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.